About Us

1ST INTERNATIONAL WONCA EMERGENCY MEDICINE SEMINAR 2019 (WEMSEM 2019)

GPAN

President

Prof. Dr. Bharat Kumar Yadav

Senior Vice President

Prof. Dr. Sita Ram Shrestha

Vice President

Dr. Dinesh Kumar Lamsal

General Secretary

Dr. Sanjeeb Tiwari

Joint Secretary

Dr. Biswa Dawadi

Treasurer

Dr. Nucheman Dangol

Joint Treasurer

Dr. Ram Prasad Neupane

Members

Dr. Kedar Centuri

Dr. Suresh Nepal

Dr. Yagya Pokhrel

Dr. Tirtha Man Shrestha

Dr. Yagya Laxmi Shakya

Dr. Srijana Gauchan

Dr. Sumana Bajracharya

Dr. Samita Acharya

Dr. Olita Shilpakar

Dr. Shruti Kriti

Advisors

Prof. Manohar Prasad Gupta

Prof. Yogendra Man Shakya

Dr. Ramdeo Prasad Sah

Prof. Dr. Gyanendra Malla

Dr. Donal Li

Dr. Garth Manning

Dr. Raman Kumar

Dr. Kanu Bala
SIG

Dr. Mohammad Kasim Shah

Dr. PuspaMani Kharal

Dr. Subhash Pandey

Dr. Sameer Thapa

Dr. Kishor Chaudhary

Dr. Bikash Gauchan

Dr. Subhash Pandey

Dr. Samir Lama

Dr. Santosh Dhungana

Dr. Jukel Shrestha

Dr. Anmol Purna Shrestha

Dr. Rajan Ghimire

Dr. Uday Narayan Singh

Dr. Sanjay Gupta

Dr. Rupak Bhandari

Dr. Prakash Bhattarai

Dr. Rabin Basnet

Patron

Prof. Pratap Narayan Prasad

Chair, WONCA SIG EM

Dr. Victor Ng

Co-ordinator

Dr. Pramendra Prasad Gupta

Dr. Laxman Bhusal

Dr. Ram Prasad Neupane

Scientific Committee

Prof. Ramesh Prasad Aacharya

Prof. Dr. Rabin Bhandari

Dr. Ram Prasad Neupane

Dr. Ashish Shrestha

Dr. Santosh Dhungana

Dr. Roshana Shrestha

Dr. Sumana Bajracharya

Members SIG(International)

Dr. Kim Yu

Dr. Elena Klusova

Dr. Nisanth Menon


Conference Venue